ที่ปรึกษาด้านการบริการวิศวกรรม: เลือกบริษัทที่เหมาะสมโดยการทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานของพวกเขา

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้บริการโดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับและให้บริการด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพแก่ภาครัฐและเอกชน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือบริษัทที่เข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมบริการรายใดที่ให้บริการได้ทุกประเภท ลูกค้าต้องกำหนดการบริการที่ต้องการและปรึกษาผู้บริการที่บริการด้วยความเป็นธรรม

10 เหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมโครงการของคุณจึงต้องการที่ปรึกษาด้าน MEP

MEP ย่อมาจาก mechanical, electrical and plumbing engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้าและประปา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเหล่านี้คือผู้ที่ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคารให้เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้การติดตั้ง MEP ยังต้องมีการติดตั้งพร้อมกันเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อระบบเครื่องกล, ไฟฟ้าและประปาถูกติดตั้งแยกส่วนกัน

มาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร

มาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร

การค้าการลงทุนในปัจจุบัน ที่ระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ได้เชื่อมประเทศต่างๆ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจโลก ผ่านกลไกการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทในระดับต้นๆ ของโลก ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่นานาประเทศ จำเป็นต้องศึกษาและปรับตัว โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เพื่อรักษาตลาดและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากประเทศคู่แข่งขันที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

แนวคิด Internet of Things นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่งเขาเริ่มต้นโครงการ Auto-ID Center ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT จากเทคโนโลยี RFID ที่จะทำให้เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับ RFID Sensors ต่างๆที่จะเชื่อมต่อกันได้ ต่อมาในยุคหลังปี 2000 โลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจำนวนมาก

วิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลครอบคลุมในทุกด้านของการออกแบบสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง จนไปถึงการเลือกวัสดุ สองแขนงนี้เป็นหลักการสำคัญทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์วิศวกรรม เช่นเดียวกันกับเครื่องจักรกลภายในสิ่งก่อสร้างนับว่าอยู่ในขอบเขตของวิศวกรรมเครื่องกล รวมไปถึงอุปกรณ์ปรับสภาวะอากาศ ท่อ เพลาระบายอากาศ จาก Output Assemblies ไปตามชั้นโครงสร้างที่แตกต่างกันไป และเครื่องสูบน้ำและท่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เชื่อมอยู่ในระบบนี้ด้วยเช่นกัน

...
...